Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Aktuálna výzvaspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Zoznam víťazných projektov v rámci výzvy HUSK 09/01

V dňoch 26.-27. apríla 2010 zasadal Monitorovací výbor Programu HU-SK a rozhodol o podpore projektov uvedených v prílohe. Na základe pravidiel tohto Programu, uvedený zoznam podporených projektov nadobudol platnosť 10. mája 2010.

Všetci žiadatelia, ktorí postúpili do kvalitatívneho hodnotenia, teda bez ohľadu na skutočnosť či nimi predložený projekt získal alebo nezískal podporu, oficiálne obdržia vyrozumenie listom o výsledku schvalovacieho procesu a to v priebehu nadchádzajúcich týždňov.

V prípade úspešných projektov príslušní žiadatelia obdržia v zaslanom liste aj zoznam dokumentov, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie uzatvárania zmluvy o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku (viď dokumenty výzvy). Ak bol projekt schválený s podmienkami, žiadateľ bude informovaný za akých podmienok bude projekt podporený.

V prípade projektov, ktoré boli schválené do rezervného zoznamu, tie môžu byť podporené avšak len v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov pri uzatváraní zmlúv s víťaznými projektami, resp. v prípade, ak niekto zo žiadateľov odstúpi od podpisu zmluvy.

Rozhodnutie Monitorovacieho výboru je uvedeným dňom právoplatné a nie je možné sa proti nemu odvolať.