Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Rozpočet

Finančné zdroje na obdobie 2007-2013

Na podporu projektov je v rámci HU-SK CBC Programu alokovaných z ERFD 175,6 mil. EUR na obdobie rokov 2007-2013. Podpora z ERDF pre slovenských ako aj maďarských žiadateľov može byť do výšky 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu.