Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Strategický a špecifické ciele Programu

Cieľom Programu je pokračovať a ďalej stavať na iniciatíve z obdobia rokov 2004-2006. Na dosiahnutie svojho celkového strategického cieľa - zvýšenie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie maďarsko – slovenskej prihraničnej oblasti, Program ponúka širokú škálu oblastí podpory a opatrení. V období nasledujúcich šiestich rokov budú k dispozícii finančné zdroje, vrátane približne 176,5 miliónov EUR z grantov ERDF. Program má stanovené nasledovné špecifické ciele:
  • Špecifický cieľ č. 1: Posilnená hospodárska konkurencieschopnosť v prihraničnej oblasti
Výsledným efektom dosiahnutia tohto cieľa je prihraničný región rozvinutý integrovanejším spôsobom prostredníctvom vytvorených podmienok na spoluprácu „podnik - podniku“ a efektívne využívanie a rozvoj ľudských zdrojov v oblastiach vedy a výskumu, vzdelávania a na trhu práce.
 
  • Špecifický cieľ č. 2: Zvýšená sociálna a kultúrna súdržnosti ľudí  a komunít
Výsledným efektom je situácia, kedy je cezhraničná oblasť rozvinutá integrovanejším spôsobom, existuje tu aktívna spolupráca medzi ľuďmi a inštitúciami v kultúrnej a sociálnej oblasti; existujúce kapacity sú koordinované a efektívnejšie využívané.
 
  • Špecifický cieľ č. 3: Zlepšená dostupnosť a komunikácia prihraničných oblastí
Výsledným efektom je zlepšená dostupnosť prostredníctvom odstránenia fyzických a administratívnych prekážok a bariér, ako aj zabezpečený neobmedzený pohyb osôb, tovarov a informácií.
 
  • Špecifický cieľ č. 4: Ochrana prírodných hodnôt
Výsledným efektom dosiahnutia tohto cieľa je vytvorená úzka spolupráca, prijímanie spoločných usmernení a realizácia aktivít relevantných inštitúcií oboch krajín v záujme ochrany a starostlivosti o prírodné hodnoty, chránené územia prírody, flóru a faunu európskeho významu.
 
Uvedené špecifické ciele sú zamerané na vytvorenie pevného základu pre spoločný rozvoj. Okrem propagácie spoločného rozvoja oprávneného územia, Program podporuje zabezpečenie a zlepšenie rovnováhy horizontálnych princípov rešpektovaných všetkými stranami v nasledovných oblastiach:
  • Zabezpečenie rovnakých príležitostí pre ženy
  • Zohľadnenie potrieb znevýhodnených osôb, osôb so zmenenými schopnosťami a etnických menšín
  • Posilnenie starostlivosti a ochrany prírodného a životného prostredia za účelom podpory udržateľného rozvoja.