Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvy

Upozornenie pre žiadateľov - 2. zmena HUSK/1301

Platnosť výzvy: 03.04.2013-09.05.2013

Upozorňujeme žiadateľov, že výzva HUSK 1301, dokument "Používateľský manuál pre IMIS 2007-2013 systém na predkladanie žiadostí” v SK jazykovej verzii zverejnená dňa 3.apríla 2013 bola modifikovaná v časti 3. (dňa 30. apríla 2013). Zmenou je jazyková forma vyplnenia žiadosti o FP tj. žiadosť musí byť napísaná bilinguálne v SK jazyku a HU jazyku súčasne.

Dokument výzvy HUSK 1301 bol modifikovaný.


viac informácií »

Upozornenie pre žiadateľov - 1. zmena HUSK/1301

Platnosť výzvy: 03.04.2013-09.05.2013

Upozorňujeme žiadateľov, že výzva HUSK 1301, dokument "Príručka pre žiadateľa - príloha č. 1B Zoznam oprávnených žiadateľov v Maďarsku", zverejnená dňa 03.apríla 2013 bola modifikovaná (dňa 09.04.2013) na základe nariadania Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti Maďarska (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) č. 21/2012 (IV. 16.). Dokumenty výzvy HUSK 1301 boli modifikované.

viac informácií »

4. výzva na hodnotiteľov

VÁTI Nonprofit Kft., v zastúpení Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika v spolupráci s Národnou rozvojovou agentúrou Maďarskej republiky, Riadiacim orgánom Programu, zverejňujú 4. výzvu na hodnotiteľov za účelom identifikovania a výberu kvalifikovaných a skúsených externých hodnotiteľov, ktorí budú zaradení do databázy hodnotiteľov.

viac informácií »

HUSK /1101 Oznámenie pre žiadateľa

Platnosť výzvy: od 23. júna 2011 – do 21. októbra 2011

viac informácií »

3. výzva na hodnotiteľov

VÁTI Nonprofit Kft., v zastúpení Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika v spolupráci s Národnou rozvojovou agentúrou Maďarskej republiky, Riadiacim orgánom Programu, zverejňujú 3. výzvu na hodnotiteľov za účelom identifikovania a výberu kvalifikovaných a skúsených externých hodnotiteľov, ktorí budú zaradení do databázy hodnotiteľov.

viac informácií »

Pripomienka – týka sa len projektových zámerov

Informácia len pre 2-kolových žiadateľov (úspešné projektové zámery z 1. výzvy).

viac informácií »

Upozornenie pre žiadateľov - 1. zmena

Platnosť výzvy: 29.06.2009-30.09.2009

viac informácií »

2. výzva na predkladanie projektov

29. júna 2009 bola zverejnená 2. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci a Národný orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Národným orgánom na Slovensku vyhlásili 2. výzvu na predkladanie projektov v rámci HU-SK CBC Programu.   

viac informácií »

Bola ukončená 1. výzva na podávanie žiadostí o FP

Pred ukončením termínu na Spoločný technický sekretariát bolo predložených 121 Žiadostí o FP. Prostredníctvom pošty bolo doručených ďalších 125 Žiadostí o FP.

viac informácií »

15. októbra 2008 bola zverejnená 1. výzva na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci a Národný orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Národným orgánom na Slovensku vyhlásili 1. výzvu na predkladanie projektov v rámci HU-SK CBC Programu.  
viac informácií »

2. Upozornenie pre žiadateľov

Upozorňujeme žiadateľov o finančný príspevok na 2. zmenu slovenských verzií dokumentov 1. výzvy na predkladanie projektov vykonanú dňa 25. novembra 2008.

viac informácií »

Zadávacie podmienky pre vypracovanie nového Operačného Programu

Tu môžete stiahnuť zadávacie podmienky pre vypracovanie Operačného Programu Maďarsko - Slovenská republika na programové obdobie 2014-2020 v maďarskom a v anglickom jazyku.

Chceme Vás upozorniť že záväzný je dokument v maďarskom jazyku.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie nájdete tu.

viac informácií »

Opäť je tu možnosť na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia – 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP elektronicky

Platnosť výzvy: v termíne od 3. apríla 2013 – do 9. mája 2013

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu v Slovenskej republike vyhlasujú dňa 3. apríla 2013 5. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (FP) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU‑SK.

viac informácií »

Oznámenie pre žiadateľov

Touto cestou Vám oznamujeme, že odborné a technické (systém IMIS) otázky spojené s výzvou HUSK/1101 môžete položiť do 21.10.2011, 23:59 hod nasledovným pracovníkom Spoločného technického sekretariátu.

viac informácií »

Zavedením systému elektronického podávania Žiadostí o FP pokračuje implementácia Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika

Platnosť výzvy: 01. december 2010 – 28. február 2011

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom na Slovensku, dňa 01. decembra 2010 vyhlásili 3. výzvu na predkladanie projektov v rámci HU-SK CBC Programu

viac informácií »

Upozornenie pre žiadateľov - 2. zmena

Platnosť výzvy: 29.06.2009-30.09.2009

viac informácií »

2. výzva na hodnotiteľov

VÁTI Kht., v zastúpení Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika v spolupráci s Národnou rozvojovou agentúrou Maďarskej republiky, Riadiacim orgánom Programu, zverejňujú 2. výzvu na hodnotiteľov za účelom identifikovania a výberu kvalifikovaných a skúsených externých hodnotiteľov, ktorí budú zaradení do databázy hodnotiteľov. Hodnotitelia vybratí v rámci tejto Výzvy budú vykonávať hodnotenie žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov predložených v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Databáza hodnotiteľov bude vytvorená pre programové obdobie 2008-2013. 
viac informácií »

3. Upozornenie pre žiadateľov

Upozorňujeme žiadateľov o finančný príspevok na 3. zmenu dokumentov 1. výzvy na predkladanie projektov vykonanú dňa 3. decembra 2008.

viac informácií »

1. Upozornenie pre žiadateľov

Upozorňujeme žiadateľov o finančný príspevok na 1. zmenu slovenských verzií dokumentov 1. výzvy na predkladanie projektov vykonanú dňa 28. októbra 2008.

viac informácií »