Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Často kladené otázky (FAQ)

 • ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRVEJ VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ (0801)

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRVEJ VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ (0801)

Spoločný technický sekretariát (STS) Programu Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 so sídlom v Budapešti pripravil v záujme zabezpečenia jednotného výkladu pojmov a súvislostí týkajúcich sa Programu zoznam často kladených otázok. Týmto žiadame potenciálnych záujemcov, aby sa s otázkami, ktoré sa v tomto zozname nenachádzajú, obrátili na STS.

 1. Kde sú zverejnené informácie o Programe?
 2. Aké dokumenty potvrdzujúce vlastnícke práva je potrebné priložiť v prípade nehnuteľností, ktoré sú majetkom štátu?
 3. Je možné uplatniť v projekte režijné náklady? Ak áno, v ktorom riadku rozpočtu je ich treba vyčísliť?
 4. Musí každý partner v partnerstve disponovať zdrojmi na vlastné spolufinancovanie vo výške 5 %, alebo sa to vzťahuje na projekt ako celok?
 5. Je nevyhnutné aby si všetci partneri, ktorí sa zúčastňujú projektu zriadili osobitný účet na projekt v banke alebo tak musí urobiť iba vedúci partner?
 6. Môžu mať partneri samostatný rozpočet?
 7. Koľko žiadostí o FP môže predložiť jeden žiadateľ v rámci aktuálnej výzvy?
 8. Môžu byť žiadateľmi aj také organizácie, ktorých sídlo sa nachádza mimo oprávneného územia Programu?
 9. Môžu byť žiadateľmi aj malí a strední podnikatelia a fyzické osoby?
 10. Môže byť partnerom v projekte taká organizácia, ktorej sídlo sa nachádza mimo oprávneného územia Programu?
 11. Je povinné na úrovni projektu mať partnera z druhej strany hranice, ktorý je financovaný z Programu?
 12. Môže byť pridružený partner povinným cezhraničným partnerom?
 13. Existuje možnosť uchádzať sa v rámci jednej žiadosti o FP o financie na investície aj na „soft“-aktivity?
 14. Akým spôsobom preukazujú rozpočtové organizácie disponovanie finančnými prostriedkami potrebnými na vlastné spolufinancovanie?
 15. Kto sa musí vyjadriť ku skutočnosti, že daná stavebná investícia nevyžaduje stavebné povolenie?
 16. Z ktorého výkazu ziskov a strát a súvahy je potrebné uviesť údaje do žiadosti o FP?
 17. Bude možné doplniť chýbajúce doklady aj po predložení žiadosti o FP?
 18. Môže byť subdodávateľ partnerom konečného prijímateľa?
 19. Je možné financovanie aj iných aktivít, ako tých, ktoré sú uvedené v jednotlivých opatreniach?
 20. O aké sumy je možné sa uchádzať v rámci jednotlivých opatrení?
 21. Aká je výška vlastného spolufinancovania žiadateľa na projekt?
 22. Je možné požiadať o predfinancovanie na realizáciu projektu?
 23. V akej mene je potrebné vypracovať rozpočet projektu?
 24. V ktorých prípadoch je refundovateľná položka DPH?
 25. Ktoré náklady je možné uplatniť v rámci nákladov na prípravu projektu?
 26. Je možné poveriť realizáciou projektu aj externých odborníkov?
 27. Akým kritériám musí vyhovovať obstaranie nehnuteľností?
 28. Je potrebné vybrať subdodávateľa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní už pred začatím projektu, alebo je to možné aj v období realizácie projektu ?
 29. Môžu podať žiadosť o FP aj organizácie, vzniknuté na základe medzinárodného práva?
 30. Koľkých projektov sa môže zúčastniť jedna organizácia v postavení partnera? V rámci koľkých projektov môže ako partner získať finančnú podporu?
 31. Je možné pribrať subjekt z tretieho štátu, ktorý by sa zúčastnil projektu nie ako žiadateľ, ale ako partner?
 32. Koľko rokov už musí existovať organizácia, podávajúca žiadosť?
 33. Kde môžeme nájsť formulár na žiadosti o FP?
 34. Ak by som potreboval pomoc pri vyplňovaní tlačiva, na koho sa môžem obrátiť?
 35. Je možné vyúčtovať náklady na už vykonané verejné obstarávanie v rámci výdavkov na prípravu projektu? Môže prebehnúť verejné obstarávanie pred podaním projektu?
 36. Je výhodou, alebo naopak, nevýhodou, ak sa v rámci budúceho projektu uskutočnia také činnosti, ktoré už majú predchádzajúcu históriu?
 37. Ktoré organizácie sú oprávnené požiadať o FP?
 38. Je možné nakupovať použité zariadenia?
 39. Čo to znamená, že partner: „sa v plnej miere zaručuje za prípravu projektových činností a manažovanie a nevystupuje ako sprostredkovateľ“ (Príručka, kapitola 2.2.1.)?
 40. Ako sa má chápať to, že v prípade splnenia kritéria „spoločné financovanie“ sa vynakladajú výdavky na projekt vo výške najmenej 5% na jednej, resp. na druhej strane hranice?
 41. Akým výmenným kurzom treba prepočítať náklady na prípravu projektu, ktoré vznikli v SKK na EUR?