Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Archív

Bola ukončená 1. výzva na podávanie žiadostí o FP
07 január 2009

Pred ukončením termínu na Spoločný technický sekretariát bolo predložených 121 Žiadostí o FP. Prostredníctvom pošty bolo doručených ďalších 125 Žiadostí o FP.

Infodeň v Košiciach
11 november 2008

Dňa 11. novembra 2008 o 14:00 hod. v divadelnej sieni Márai Stúdiószínház v Košiciach (Timonova 3) sa uskutoční informačný deň (v maďarskom jazyku) organizovaný Generálnym konzulom Maďarskej republiky v Košiciach k 1. výzve na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.

Infodeň v Košiciach
03 november 2008

Dňa 5. novembra 2008 o 10:30 hod. sa v malej zasadačke na Magistráte Mesta Košice, Trieda SNP 48/A uskutoční informačný deň k 1. výzve na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.  

Infodeň v Győri
03 november 2008

Dňa 12. novembra 2008 o 9:30 hod. sa v zasadacej sieni Župného domu v Győri (Árpád út 32) uskutoční informačný deň k 1. výzve na predkladanie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.

Dokumenty 1. výzvy na predkladanie projektov boli prerokované a schválené Spoločným monitorovacím výborom
22 september 2008

Na základe viacerých pracovných rokovaní a pripomienkových konaní boli finanlizované dokumenty 1. výzvy na predkladanie projektov. Spoločný monitorovací výbor, ako spoločný rozhodovací orgán Programu, schválil príslušné dokumenty v písomnej procedúre.

Európska komisia schválila Prvú výročnú správa o implementácii Programu
09 marec 2008

Európska komisia vyslala pozitívny signál k Prvej výročnej správe o implementácii Programu, ktorá sa týkala obdobia pred samotnou implementáciou programu, popisovala realizáciu potrebných prípravných krokov a úloh ako aj stanovenie indikátorov potrebných na realizáciu Programu. Prvá výročná správa bola schválená Európskou komisiou.