Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

O programe

Európska územná spolupráca

Európska územná spolupráca nahrádza v programovom  období 2007-2013 iniciatívu Spoločenstva INTERREG a posilňuje význam podpory územnej spolupráce ako súčasť kohéznej politiky Európskej únie (EÚ). 

V súlade s článkom 3 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ERDF), Európskom sociálnom fonde (ESF) a Kohéznom fonde (KF)) je pomoc Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Cieľa 3 poskytovaná do oblastí podpory zameraných na tri hlavné formy spolupráce:
 
  • Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych, environmentálnych iniciatív prostredníctvom spoločných stratégií udržateľného územného rozvoja
  • Posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom akcií súvisiacich s prioritami Spoločenstva a prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju
  • Posilnenie účinnosti regionálnej politiky podporovaním spolupráce a výmeny skúseností medzi regiónmi na príslušnej miestnej úrovni.
 Cezhraničná spolupráca je v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce implementovaná prostredníctvom operačných programov zameraných na vnútorné hranice Európskej únie pokrývajúce predovšetkým nasledujúce oblasti:
 
  • Podpora podnikania, najmä rozvoj malých a stredných podnikov, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu
  • Podpora a zlepšenia spoločnej ochrany a starostlivosti o prírodné prostredie a kultúrne dedičstvo, ako aj prevencia prírodných a technologických rizík
  • Podpora prepojenia mestských a vidieckych oblastí
  • Zníženie izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieťam a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadení
  • Rozvoj spolupráce, kapacít a spoločného využívania infraštruktúry, najmä v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.
 
HU-SK CBC Program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ako ďalšia generácia financovania zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2007-2013, vstúpil do platnosti 20. decembra 2007, kedy ho Európska komisia schválila rozhodnutím č. C/2007/6488. Program nahrádza predchádzajúci Program susedstva Maďarská republika – Slovenská republika – Ukrajina 2004-2006 realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG.