Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

2. výzva na hodnotiteľov

Platnosť výzvy: 29 august 2009 - 15 október 2009

VÁTI Kht., v zastúpení Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika v spolupráci s Národnou rozvojovou agentúrou Maďarskej republiky, Riadiacim orgánom Programu, zverejňujú 2. výzvu na hodnotiteľov za účelom identifikovania a výberu kvalifikovaných a skúsených externých hodnotiteľov, ktorí budú zaradení do databázy hodnotiteľov. Hodnotitelia vybratí v rámci tejto Výzvy budú vykonávať hodnotenie žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov predložených v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Databáza hodnotiteľov bude vytvorená pre programové obdobie 2008-2013. 
 
Do databázy hodnotiteľov vytvorenej na základe tejto Výzvy budú zaradení výlučne kandidáti, ktorí splnia stanovené minimálne a odborné výberové kritériá. Hodnotitelia budú vykonávať kvalitatívne hodnotenie projektov v súlade s hodnotiacimi kritériami, cieľmi a prioritami Programu a kritériami definovanými v jednotlivých výzvach na predkladanie projektov.
 
Kandidáti na hodnotiteľov musia predložiť nasledovné dokumenty:
- Životopis
- Formulár žiadosti
- Kópie diplomov, certifikátov a referencie
- 2 referencie
 
Uzávierka prijímania žiadostí je 15.október 2009.