Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

3. výzva na hodnotiteľov

VÁTI Nonprofit Kft., v zastúpení Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika v spolupráci s Národnou rozvojovou agentúrou Maďarskej republiky, Riadiacim orgánom Programu, zverejňujú 3. výzvu na hodnotiteľov za účelom identifikovania a výberu kvalifikovaných a skúsených externých hodnotiteľov, ktorí budú zaradení do databázy hodnotiteľov.

Do databázy hodnotiteľov vytvorenej na základe tejto Výzvy budú zaradení výlučne kandidáti, ktorí splnia stanovené minimálne a odborné výberové kritériá. Hodnotitelia budú vykonávať kvalitatívne hodnotenie žiadostí o finančný príspevok v súlade s hodnotiacimi kritériami, cieľmi a prioritami Programu a kritériami definovanými v jednotlivých výzvach na predkladanie projektov.
 
Kandidáti na hodnotiteľov musia predložiť nasledovné dokumenty:
- Životopis
- Formulár žiadosti
- Kópie diplomov, certifikátov a referencie
- 2 referencie
 
Uzávierka prijímania žiadostí je 1. apríla 2011.