Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Maďarsko-slovenská cezhraničná spolupráca opäť v pohybe - Vyhlásená 4. výzva na predkladanie projektových žiadostí

Platnosť výzvy: od 23. júna 2011 – do 21. októbra 2011

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu na Slovensku vyhlasujú dňa 23. júna 2011 4. výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK.


Predmet 4. výzvy na predkladanie projektových žiadostí: V rámci 4. výzvy bude otvorených 13 oblastí podpory. Presný kruh podporených aktivít nájdete v kapitole 1.3 Príručky pre žiadateľa, ktorú si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.husk-cbc.eu.


Finančná čiastka 4. výzvy na predkladanie projektových žiadostí: Projekty sú financované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) spolu s národným spolufinancovaním Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. V tejto výzve bude dostupných 49 855 581 EUR zo zdrojov ERDF.


Oprávnení žiadatelia: Žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu môžu predkladať najmä subjekty z verejného sektora ako napríklad samospávy, obce, neziskové organizácie, občianske združenia a pod. Presný okruh žiadateľov nájdete v kapitole 2.2 Príručky pre žiadateľa. Žiadosti o finančný príspevok musia byť pripravené spoločne oboma stranami tj. slovenskými a maďarskými partnermi.

Termín elektronického predloženia žiadosti: 21. október 2011 (do polnoci) prostredníctvom informačného systému IMIS 2007-2013:

Maďarská verzia rozhrania na predkladanie žiadostí:

https://www.doc.imis2007-2013.hu/elementafohu1/app/elementahusk.jnlp

Slovenská verzia rozhrania na predkladanie žiadostí:

https://www.doc.imis2007-2013.hu/elementafosk1/app/elementahusk.jnlp

Žiadosť musí byť predložená v dvoch jazykoch (HU, SK), avšak nie je nutné využiť obidva jazykové rozhrania. Rovnaké údaje Vašej žiadosti uvidíte ako v maďarskej, tak aj v slovenskej verzii aplikačného modulu. Obsah žiadosti však musí byť v oboch jazykoch.

(Pre detailnejšie informácie o registrácii do systému alebo o vypĺňaní žiadosti nájdete v IMIS 2007-2013 manuále, ktorý si môžete stiahnuť z balíka uverejnenej výzvy)

Požadované dokumenty musia byť zaslané poštou do 23:59 hod. dňa 28. októbra 2011.

ŽELÁME VÁM VEĽA ÚSPECHOV PRI PREDKLADANÍ PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ!