Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Opäť je tu možnosť na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia – 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP elektronicky

Platnosť výzvy: v termíne od 3. apríla 2013 – do 9. mája 2013

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu v Slovenskej republike vyhlasujú dňa 3. apríla 2013 5. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (FP) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU‑SK.

Predmet 5. výzvy na predkladanie žiadostí o FP: V rámci 5. výzvy bude otvorených 5 oblastí podpory. Presný okruh podporených aktivít nájdete v kapitole 1.3 Príručky pre žiadateľa, ktorú si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.husk-cbc.eu.

Finančná čiastka 5. výzvy na predkladanie žiadostí o FP: Projekty sú financované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) spolu s národným spolufinancovaním Slovenskej republiky a Maďarska. V tejto výzve bude dostupných 11 816 023,06 EUR zo zdrojov ERDF.

Oprávnení žiadatelia: Žiadosti o FP v rámci Programu môžu predkladať najmä subjekty z verejného sektora ako napríklad samospávy, obce, neziskové organizácie, občianske združenia a pod. Presný okruh žiadateľov nájdete v kapitole 2.2 Príručky pre žiadateľa. Žiadosti o FP musia byť pripravené spoločne oboma stranami tj. slovenskými a maďarskými partnermi.

Termín elektronického predloženia žiadosti: 9. mája 2013 (do 14:00 hod.) prostredníctvom informačného systému IMIS 2007-2013.

Maďarská verzia rozhrania na predkladanie žiadostí o FP:

https://www.doc.imis2007-2013.hu/elementafohu1/app/elementahusk.jnlp

Slovenská verzia rozhrania na predkladanie žiadostí o FP:

https://www.doc.imis2007-2013.hu/elementafosk1/app/elementahusk.jnlp

Žiadosť o FP musí byť predložená v dvoch jazykoch (HU, SK), avšak nie je nutné využiť obe jazykové rozhrania. Obe jazykové verzie sú identické. Obsah žiadosti o FP však musí byť v oboch jazykoch.

(Pre detailnejšie informácie o registrácii do systému alebo o vypĺňaní žiadosti o FP nájdete v IMIS 2007-2013 manuále, ktorý si môžete stiahnuť z balíka uverejnenej výzvy)

Požadované dokumenty v papierovej forme musia byť zaslané poštou v termíne do 15. mája 2013 (pečiatka pošty) alebo doručené do podateľne VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., Maďarsko do 15. mája 2013 do 12:00 hod.

ŽELÁME VÁM VEĽA ÚSPECHOV PRI PREDKLADANÍ PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ!