Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Vyhľadať
Vstup
Registrácia
Spravodaj
Partneri

Ukončené výzvyspäť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Zavedením systému elektronického podávania Žiadostí o FP pokračuje implementácia Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika

Platnosť výzvy: 01. december 2010 – 28. február 2011

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom na Slovensku, dňa 01. decembra 2010 vyhlásili 3. výzvu na predkladanie projektov v rámci HU-SK CBC Programu

Oprávnené oblasti podpory:
Prostredníctvom danej výzvy žiadatelia majú možnosť podávať Žiadosti o FP v 5 nasledovných opatreniach:

  • Opatrenie 1.1.2 Podpora podnikateľskej spolupráce
  • Opatrenie 2.1.1 Vodné hospodárstvo
  • Opatrenie 2.1.2 Štúdie, plány a školenia
  • Opatrenie 2.5.1. Širokopásmový internet
  • Opatrenie 2.5.2. Komunikačná dostupnosť, médiá a informačné toky

Podrobné informácie nájdete v Príručke pre žiadateľov, časť 1.3 Zahrnuté aktivity

Zdroje Programu a financovania:
Projekty sa realizujú prostredníctvom spolufinancovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Maďarskej a Slovenskej republiky. Indikatívna suma finančných zdrojov alokovaných na opatrenia zverejnené v tejto výzve na predkladanie projektov predstavuje celkovo 10 365 801 EUR financovaných z ERDF.

Oprávnení žiadatelia:
Podľa podmienok uvedených v tejto Výzve môžu Žiadosti o FP predložiť a realizovať  organizácie zo štátnej správy, samosprávy a neziskových organizácií. Podrobné informácie môžete získať v Príručke pre žiadateľov, časť 2.2 Oprávnení žiadatelia. Žiadosti o FP sa majú pripraviť v maďarsko-slovenskom partnerstve.

Postupy:
Žiadosti sa majú predložiť v anglickom jazyku, prostredníctvom jednokolového, otvoreného systému.

Spôsob predloženia Žiadostí o FP
Elektronické žiadosti o FP musia byť predložené cez elektronický systém IMIR 2007-2013 Front Office najneskôr do polnoci 28. februára 2011, osobitne pre jednotlivé opatrenia.

Zároveň, vytlačené a podpísané povinné dokumenty musia byť podané na pošte do 4. marca 2011 (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty) na adresu „Hungary-Slovakia CBC Programme Joint Technical Secretariat, Váti Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., Maďarsko“. V prípade predloženia kuriérom/osobne do 12:00 hod. 4. marca 2011 na podateľňu Váti Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Žiadatelia majú možnosť osobnej konzultácie v priestoroch Spoločného technického sekretariátu v Budapešti alebo v priestoroch Regionálnych informačných bodov, a to na základe vopred dohodnutého termínu.

Systém (IMIS 2007-2013 Front Office) na predloženie Žiadostí o FP je sprístupnený od 3. januára 2011, na oficiálnej webovej stránke Programu. Pre uľahčenie vyplnenia a predloženia Žiadostí o FP daným dňom bude pre žiadateľov dostupná aj Príručka pre IMIS 2007-2013 Front Office v slovensko-maďarskom jazyku. Dovtedy žiadame našich žiadateľov, aby pri príprave Žiadostí o FP postupovali podľa dostupných materiálov Výzvy - Príručka pre žiadateľov, ktorá popisuje podmienky Výzvy. Pre uľahčenie Vašej práce okrem danej Príručky máte možnosť oboznámiť sa s formulárom Žiadosti o FP prostredníctvom informatívneho vzoru Formulára žiadosti o FP, ktorý je súčasťou Výzvy. Daný formulár slúži len ako VZOR! Konečná verzia Žiadosti o FP bude vygenerovaná Systémom IMIS 2007-2013 Front Office po naplnení relevantnými údajmi. Danú elektronickú predlohu v systéme IMIS je potrebné vypĺňať v anglickom jazyku, náklady spojené s prekladom v prípade získania podpory budú oprávnené ako predprípravné náklady.


Dokumenty na stiahnutie
1. Výzva na predkladanie projektov
2. Príručka pre žiadateľov
3. Informatívny formulár žiadosti (POZOR: žiadosť je nutné vyplniť cez elektronický systém) a Prílohy Žiadosti o FP
4. Príručka na vypracovanie formuláru Žiadosti o FP v systéme IMIS 2007-2013 (uverejnená na web stránke programu od 3. 1. 2011 – keď bude sprístupnený IMIS systém na predkladanie žiadostí o FP)
5. Príručka oprávnených výdavkov
6. Formuláre na hodnotenie jednotlivých kritérií.
7. Štruktúra štúdie uskutočniteľnosti